COOKIES OP WEBSITE

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Dit doen wij om de website beter op uw behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken. De geldigheidsduur van de cookies is één jaar. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat cookies worden geplaatst of dat het plaatsen van cookies niet meer mogelijk is. Echter, het is dan mogelijk dat u niet van alle onderdelen van de website optimaal gebruik kan maken.

Deze website maakt gebruik van een webanalyse-service. Deze service maakt een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt opgeslagen op een externe server. Indien IP-anonimisering is geactiveerd op deze website dan wordt uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal deze informatie worden verwerkt om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van de webanalyse-service door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volste kunt benutten.

JVS B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

PRIVACYSTATEMENT JVS B.V.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en opdrachtnemers

Wij zullen de persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken. Dit is noodzakelijk om een overeenkomst met u te sluiten en daarna uit te voeren. Dit geldt zowel voor onze (mogelijke) opdrachtgevers als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (mogelijke) opdrachtgever van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om:

–    u een offerte te kunnen toesturen;
–    te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaald artikel of dienst dient te voldoen;
–    artikelen te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten;
–    te kunnen factureren; en
–    met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (mogelijke) leverancier of opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om:

–    u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde artikel of dienst wat ons betreft dient te voldoen;
–    een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen;
–    uw facturen te kunnen betalen; en
–    met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die artikelen aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze administratie, waar uw persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij in voorkomende gevallen gebruik maken van een nieuwsbriefmailingdienst, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen opdrachtgever bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen opdrachtgever van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd.

Bent u wel opdrachtgever bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, helpen wij u graag. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

JVS B.V.
Noordeinde 13
3341 LW Hendrik Ido Ambacht
Telefoonnummer 0180-484343
Mail finance@jvsbv.nl